Anodaram AB är nya namnet på WYA Holding AB

Vid den extra bolagsstämman den 18 december 2015 beslutades att WYA Holding AB skulle byta namn till Anodaram AB samt att avveckla den tidigare verksamheten. Detta har nu verkställts.

Anodaram AB avser att lägga fram årsredovisningen för räkenskapsåret 2015 på årsstämma under första kvartalet 2016. Förslag till förvärv av ny verksamhet och ansökan om åternotering på First North beräknas kunna läggas fram under andra kvartalet 2016.

Anodaram AB har 4 010 500 utestående aktier, samtliga av serie B.

Styrelsen utgörs av Erik Nerpin (ordförande), Johan Salén samt Thomas Olin (tillika VD).

Anodaram AB beräknar att vid tidpunkten för verksamhetsförvärvet ha cirka 3 miljoner i likvida medel och inga skulder.

 

Pressmeddelanden
 • 2020-02-17

  Inbjudan till telefonkonferens i samband med Bokslutskommuniké för 2019

  SaltX Technology Holding inbjuder till telefonkonferens/online-presentation 21 februari kl.10:00 för svensk presentation och kl. 11:00 för engelsk presentation. VD Carl-Johan Linér presenterar kommunikén tillsammans med Harald Bauer, CFO. Därefter ges möjlighet att ställa frågor. 

 • 2019-12-03

  Omräkning av teckningsoptioner (TO6) med anledning av företrädesemission i SaltX Technology

  Med anledning av företrädesemissionen i SaltX Technology Holding AB (”Bolaget”) som beslutades på extra bolagsstämma 5 november 2019 har omräkning gjorts i enlighet med villkoren för utestående teckningsoptioner 2018/2021 (TO6) avseende teckningskurs och antal aktier. 

 • 2019-11-29

  SaltX emission fulltecknad

  Den 28 november 2019 avslutades teckningstiden i SaltX Technology Holding AB (publ) företrädesemission, sammantaget tillför emissionen bolaget 80,6 mkr före emissionskostnader. Aktieägare med företräde tecknade 75 procent och aktieägare utan företräde tecknade 25 procent av emissionen.

Se alla