Aktiekapitalets utveckling

Aktiekapitalet i Anodaram uppgår till 882 310 SEK fördelat på 4 010 500 aktier. Samtliga utestående aktier är B-aktier (en röst). Aktiens kvotvärde är 0,22 SEK. Enligt bolagsordningen ska aktiekapitalet uppgå till lägst 800 000 kronor och högst 3 200 000 kronor och antalet aktier till lägst 4 000 000 och högst 16 000 000.

Bolaget kan ge ut två aktieslag, A-aktier och B-aktier, där A-aktier berättigar till tio röster och B-aktier berättigar till en röst. Antalet A-aktier kan uppgå till högst 2 000 000. För B-aktier finns ingen begränsning i antalet. I övrigt medför A-aktier och B-aktier samma rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinst. För närvarande finns inga utestående A-aktier.

Aktiekapitalet i Anodaram har sedan bolaget bildades och registrerades hos Bolagsverket den 2 januari 2013 förändrats i enlighet med vad som framgår av nedanstående tabell.


 
Förändring
AK
Ack
AK
Förändr.
antal aktier
Ack
antal aktier
Kvotvärde 
 
Bolagsbildning (2013) + 50 000 50 000 +50 000 50 000 1,00
Split --- 50 000 + 450 000 500 000 0,10
Nyemission (2013) + 418 750 468 750 + 4 187 500 4 687 500 0,10
Nyemission (2014) + 31 250 500 000 + 312 500 5 000 000 0,10
Nyemission (2014) + 176 050 676 050 + 1 760 500 6 760 500 0,10
Fondemission (2015) + 202 815 878 865 --- 6 760 500 0,13
Minskning (2015) - 357 500 521 365 - 2 750 000 4 010 500 0,13
Fondemission (2015) + 360 945 882 310 --- 4 010 500 0,22
Nyemission (2016) + 660 000 1 542 310 + 3 000 000 7 010 500 0,22