Pressmeddelanden

 • 2019-10-15

  Kallelse till extra bolagsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ)

  SaltX Technology Holding AB (publ), org.nr. 556917-6596, (“Bolaget”) håller extra bolagsstämma ("stämman") tisdagen den 5 november 2019 klockan 15:00 i Blasieholmen Investment Groups lokaler, Birger Jarlsgatan 2, Stockholm.

 • 2019-10-15

  Genomför fullt garanterad nyemission om cirka 80,6 Mkr

  – Tar nästa steg mot kommersialisering  Marknaden för storskalig energilagring växer kraftigt. SaltX Technology Holding AB (publ) (”SaltX Technology” eller ”Bolaget”) har under det senaste året visat med sitt pilotprojekt i Berlin att teknologin kan användas storskaligt och ingått strategiska avtal som banar väg för att ta nästa steg i kommersialiseringen av Bolagets energilagringslösning. Bolagets styrelse föreslår en företrädesemission om cirka 80,6 mkr, som är fullt garanterad genom teckningsförbindelse från huvudägaren Industrifonden och genom emissionsgarantier från ett garantikonsortium. Befintliga aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie på avstämningsdagen och fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie i företrädesemissionen till en teckningskurs om 5,55 kr per aktie. Teckning i företrädesemissionen kan ske under perioden från och med den 14 november 2019 till och med den 28 november 2019. Förslaget kommer tillställas en extra bolagsstämma den 5 november 2019 för beslut. Syftet med företrädesemissionen är att tillföra Bolaget finansiella resurser för att möjliggöra fortsatt utveckling och kommersialisering av Bolagets lösning för energilagring.

 • 2019-09-19

  SaltX pilotanläggning i Berlin visar på mycket lovande resultat

  –  Tester som inleddes i april 2019 bekräftar en stabil och skalbar process Det svenska energilagringsbolaget SaltX Technology har under 2019 byggt och installerat ett unikt energilager. Pilotanläggningen som är baserad på bolagets patenterade nanocoatade saltmaterial, visar på att materialet har en god funktionalitet och att energilagringskonceptet har en bra skalbarhet. Vidare visar också testerna på en lovande effektivitet. 

 • 2019-08-22

  SaltX skriver ned utgifter för utveckling

  – Fokuserar uteslutande på storskalig energilagring inom EnerStore Energilagringsbolaget SaltX Technology –listat på Nasdaq First North Premier – skriver ned återstående balanserade utgifter för utvecklingsarbete av ej längre aktiva applikationer, det vill säga utveckling av applikationer utanför affärsområdet EnerStore. Nedskrivningen uppgår till totalt 33,2 Mkr. Åtgärden är bokföringsteknisk och har ingen effekt på kassaflödet.

 • 2019-08-16

  Inbjudan till telefonkonferens i samband med Delårsrapport för andra kvartalet 2019

  SaltX Technology Holding inbjuder till telefonkonferens/online-presentation 23:e augusti 2019, kl.10:00 för svensk presentation och kl. 11:00 för engelsk presentation. VD Carl-Johan Linér presenterar rapporten tillsammans med Harald Bauer, CFO. Därefter ges möjlighet att ställa frågor.

 • 2019-07-23

  SaltX tecknar samarbetsavtal med INERCO kring energilagring

  – INERCO utvecklar och bygger storskalig termokemisk lösning baserad på nanocoatat salt Energilagringsbolaget SaltX Technology – listat på Nasdaq First North Premier – ingår ett strategiskt avtal med spanska INERCO Ingeniería, Tecnología y Consultoría, S.A. (INERCO ITC). Partnerna har avtalat om en gemensam utvecklingsplan, där det första steget är att under 2020 bygga en pre-kommersiell anläggning i megawatt-skala för storskalig energilagring i nanocoatat salt.

 • 2019-06-28

  SaltX tecknar utvecklingsavtal med tysk partner

  - Steinmüller ska bygga ett för-kommersiellt termiskt energilager baserat på Nano-coatat salt Energilagringsbolaget SaltX Technology – listat på Nasdaq First North Premier – ingår ett gemensamt utvecklingsavtal med Steinmüller Engineering GmbH (Steinmüller) för att bygga ett termiskt energilager baserat på Nano-coatat salt. Parterna har skrivit en gemensam utvecklingsplan där det första steget är att bygga en för-kommersiell pilot under 2020, där den tyska marknaden prioriteras.

 • 2019-05-21

  SaltX fokuserar ytterligare på storskalig energilagring

  – Sänkta kostnader stärker bolagets finansiella uthållighet Energilagringsbolaget SaltX Technology –listat på Nasdaq First North Premier – genomför en neddragning av kostnaderna för att stärka bolagets finansiella uthållighet och ytterligare fokusera på marknaden för storskalig energilagring.

 • 2019-04-29

  Inbjudan till telefonkonferens/online-presentation med anledning av offentliggörande kvartalsrapport 1, 2019

  SaltX Technology Holding inbjuder till telefonkonferens/online-presentation 3e maj 2019, kl.10:00 CEST. Tf VD Harald Bauer presentera rapporten. Därefter ges möjlighet att ställa frågor.  

 • 2019-04-25

  Stämmokommuniké

  Vid dagens årsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ) beslutades i enlighet med valberedningen och styrelsens förslag.