Pressmeddelanden

 • 2019-12-03

  Omräkning av teckningsoptioner (TO6) med anledning av företrädesemission i SaltX Technology

  Med anledning av företrädesemissionen i SaltX Technology Holding AB (”Bolaget”) som beslutades på extra bolagsstämma 5 november 2019 har omräkning gjorts i enlighet med villkoren för utestående teckningsoptioner 2018/2021 (TO6) avseende teckningskurs och antal aktier. 

 • 2019-11-29

  SaltX emission fulltecknad

  Den 28 november 2019 avslutades teckningstiden i SaltX Technology Holding AB (publ) företrädesemission, sammantaget tillför emissionen bolaget 80,6 mkr före emissionskostnader. Aktieägare med företräde tecknade 75 procent och aktieägare utan företräde tecknade 25 procent av emissionen.

 • 2019-11-21

  VD tecknar emitterade aktier för 500 000 kr

  Energilagringsbolaget SaltX Technology – listat på Nasdaq First North Premier Growth Market – genomför under perioden 14 – 28 november en fullt garanterad företrädesemission om cirka 80 miljoner kronor före emissionskostnader. VD Carl-Johan Linér förvärvar i samband med den pågående emissionen teckningsrätter som ger rätt att teckna 90 000 SaltX-aktier, vilket innebär en investering på 500 000 kronor.

 • 2019-11-18

  SaltX bjuder in till investerarträff

  SaltX bjuder in till investerarträff i Stockholm med bolagspresentation och genomgång av nyemission av VD Carl-Johan Linér. Bolaget önskar aktieägare, investerare och andra intressenter välkomna att närvara.

 • 2019-11-13

  SaltX offentliggör prospekt avseende företrädesemission

  SaltX Technology Holding AB (publ) ("SaltX" eller "Bolaget") har upprättat ett prospekt avseende den företrädesemission som Bolaget offentliggjorde den 19 oktober 2019. 

 • 2019-11-05

  Stämmokommuniké – SaltX Technology Holding AB (publ) beslutar om företrädesemission

  Vid dagens extra bolagsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ) beslutades i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en företrädesemission av aktier av serie B samt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier serie B. Vid fulltecknande av företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 80,6 mkr före emissionskostnader.

 • 2019-10-29

  Inbjudan till telefonkonferens i samband med Delårsrapport för tredje kvartalet 2019

  SaltX Technology Holding inbjuder till telefonkonferens/online-presentation 31 oktober 2019, kl.10:00 för svensk presentation och kl. 11:00 för engelsk presentation. VD Carl-Johan Linér presenterar rapporten tillsammans med Harald Bauer, CFO. Därefter ges möjlighet att ställa frågor.

 • 2019-10-24

  Ny strategisk partner i Kina finansierar pilot

  – Shuangliang kommer att bygga och utveckla en energilagringspilot i Kina Energilagringsbolaget SaltX Technology – listat på Nasdaq First North Premier Growth Market – ingår ett samarbetsavtal med Shuangliang Boiler Co., Ltd (Shuangliang). Den kinesiska partnern kommer att bygga och finansiera en pilotanläggning för att marknadsföra SaltX energilagringsteknik på den kinesiska marknaden.

 • 2019-10-15

  Kallelse till extra bolagsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ)

  SaltX Technology Holding AB (publ), org.nr. 556917-6596, (“Bolaget”) håller extra bolagsstämma ("stämman") tisdagen den 5 november 2019 klockan 15:00 i Blasieholmen Investment Groups lokaler, Birger Jarlsgatan 2, Stockholm.

 • 2019-10-15

  Genomför fullt garanterad nyemission om cirka 80,6 Mkr

  – Tar nästa steg mot kommersialisering  Marknaden för storskalig energilagring växer kraftigt. SaltX Technology Holding AB (publ) (”SaltX Technology” eller ”Bolaget”) har under det senaste året visat med sitt pilotprojekt i Berlin att teknologin kan användas storskaligt och ingått strategiska avtal som banar väg för att ta nästa steg i kommersialiseringen av Bolagets energilagringslösning. Bolagets styrelse föreslår en företrädesemission om cirka 80,6 mkr, som är fullt garanterad genom teckningsförbindelse från huvudägaren Industrifonden och genom emissionsgarantier från ett garantikonsortium. Befintliga aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie på avstämningsdagen och fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie i företrädesemissionen till en teckningskurs om 5,55 kr per aktie. Teckning i företrädesemissionen kan ske under perioden från och med den 14 november 2019 till och med den 28 november 2019. Förslaget kommer tillställas en extra bolagsstämma den 5 november 2019 för beslut. Syftet med företrädesemissionen är att tillföra Bolaget finansiella resurser för att möjliggöra fortsatt utveckling och kommersialisering av Bolagets lösning för energilagring.