Pressmeddelanden

 • 2020-05-04

  Inbjudan till telefonkonferens i samband med Delårsrapport för första kvartalet för 2020

  SaltX Technology Holding inbjuder till telefonkonferens/online-presentation 5 maj kl.14:00 för svensk presentation och kl. 15:00 för engelsk presentation. VD Carl-Johan Linér presenterar kvartalsrapport tillsammans med Harald Bauer, CFO. Därefter ges möjlighet att ställa frågor.  

 • 2020-04-23

  Stämmokommuniké

  Vid dagens årsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ) beslutades i enlighet med valberedningen och styrelsens förslag.

 • 2020-03-27

  SaltX årsredovisning för 2019 har publicerats

  Idag publicerar SaltX Technology Holding AB (publ) sin årsredovisning som beskriver 2019 års verksamhet och kan laddas ner på www.saltxtechnology.com under fliken Investor (https://saltxtechnology.com/sv/investor/financial-reports/).

 • 2020-03-23

  Kallelse till årsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ)

  Aktieägarna i SaltX Technology Holding AB (publ), org.nr. 556917-6596 (”SaltX” eller “bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2020 klockan 15:00 i Blasieholmen Investment Groups lokaler, Birger Jarlsgatan 2, Stockholm.

 • 2020-03-09

  SaltX kinesiska partner inleder uppförandet av pilotanläggning

  SaltX Technologys partner i Kina, Shuangliang Boiler Co. LTD (Shuangliang), går in i nästa fas med pilotprojektet. Som ett led i utvecklingsarbetet har ritningarna färdigställts och ett ton nanocoatat salt har beställts. Pilotanläggningen planeras vara klar under 2020.

 • 2020-02-17

  Inbjudan till telefonkonferens i samband med Bokslutskommuniké för 2019

  SaltX Technology Holding inbjuder till telefonkonferens/online-presentation 21 februari kl.10:00 för svensk presentation och kl. 11:00 för engelsk presentation. VD Carl-Johan Linér presenterar kommunikén tillsammans med Harald Bauer, CFO. Därefter ges möjlighet att ställa frågor. 

 • 2019-12-03

  Omräkning av teckningsoptioner (TO6) med anledning av företrädesemission i SaltX Technology

  Med anledning av företrädesemissionen i SaltX Technology Holding AB (”Bolaget”) som beslutades på extra bolagsstämma 5 november 2019 har omräkning gjorts i enlighet med villkoren för utestående teckningsoptioner 2018/2021 (TO6) avseende teckningskurs och antal aktier. 

 • 2019-11-29

  SaltX emission fulltecknad

  Den 28 november 2019 avslutades teckningstiden i SaltX Technology Holding AB (publ) företrädesemission, sammantaget tillför emissionen bolaget 80,6 mkr före emissionskostnader. Aktieägare med företräde tecknade 75 procent och aktieägare utan företräde tecknade 25 procent av emissionen.

 • 2019-11-21

  VD tecknar emitterade aktier för 500 000 kr

  Energilagringsbolaget SaltX Technology – listat på Nasdaq First North Premier Growth Market – genomför under perioden 14 – 28 november en fullt garanterad företrädesemission om cirka 80 miljoner kronor före emissionskostnader. VD Carl-Johan Linér förvärvar i samband med den pågående emissionen teckningsrätter som ger rätt att teckna 90 000 SaltX-aktier, vilket innebär en investering på 500 000 kronor.

 • 2019-11-18

  SaltX bjuder in till investerarträff

  SaltX bjuder in till investerarträff i Stockholm med bolagspresentation och genomgång av nyemission av VD Carl-Johan Linér. Bolaget önskar aktieägare, investerare och andra intressenter välkomna att närvara.

 • 2019-11-13

  SaltX offentliggör prospekt avseende företrädesemission

  SaltX Technology Holding AB (publ) ("SaltX" eller "Bolaget") har upprättat ett prospekt avseende den företrädesemission som Bolaget offentliggjorde den 19 oktober 2019. 

 • 2019-11-05

  Stämmokommuniké – SaltX Technology Holding AB (publ) beslutar om företrädesemission

  Vid dagens extra bolagsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ) beslutades i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en företrädesemission av aktier av serie B samt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier serie B. Vid fulltecknande av företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 80,6 mkr före emissionskostnader.

 • 2019-10-29

  Inbjudan till telefonkonferens i samband med Delårsrapport för tredje kvartalet 2019

  SaltX Technology Holding inbjuder till telefonkonferens/online-presentation 31 oktober 2019, kl.10:00 för svensk presentation och kl. 11:00 för engelsk presentation. VD Carl-Johan Linér presenterar rapporten tillsammans med Harald Bauer, CFO. Därefter ges möjlighet att ställa frågor.

 • 2019-10-24

  Ny strategisk partner i Kina finansierar pilot

  – Shuangliang kommer att bygga och utveckla en energilagringspilot i Kina Energilagringsbolaget SaltX Technology – listat på Nasdaq First North Premier Growth Market – ingår ett samarbetsavtal med Shuangliang Boiler Co., Ltd (Shuangliang). Den kinesiska partnern kommer att bygga och finansiera en pilotanläggning för att marknadsföra SaltX energilagringsteknik på den kinesiska marknaden.

 • 2019-10-15

  Kallelse till extra bolagsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ)

  SaltX Technology Holding AB (publ), org.nr. 556917-6596, (“Bolaget”) håller extra bolagsstämma ("stämman") tisdagen den 5 november 2019 klockan 15:00 i Blasieholmen Investment Groups lokaler, Birger Jarlsgatan 2, Stockholm.

 • 2019-10-15

  Genomför fullt garanterad nyemission om cirka 80,6 Mkr

  – Tar nästa steg mot kommersialisering  Marknaden för storskalig energilagring växer kraftigt. SaltX Technology Holding AB (publ) (”SaltX Technology” eller ”Bolaget”) har under det senaste året visat med sitt pilotprojekt i Berlin att teknologin kan användas storskaligt och ingått strategiska avtal som banar väg för att ta nästa steg i kommersialiseringen av Bolagets energilagringslösning. Bolagets styrelse föreslår en företrädesemission om cirka 80,6 mkr, som är fullt garanterad genom teckningsförbindelse från huvudägaren Industrifonden och genom emissionsgarantier från ett garantikonsortium. Befintliga aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie på avstämningsdagen och fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie i företrädesemissionen till en teckningskurs om 5,55 kr per aktie. Teckning i företrädesemissionen kan ske under perioden från och med den 14 november 2019 till och med den 28 november 2019. Förslaget kommer tillställas en extra bolagsstämma den 5 november 2019 för beslut. Syftet med företrädesemissionen är att tillföra Bolaget finansiella resurser för att möjliggöra fortsatt utveckling och kommersialisering av Bolagets lösning för energilagring.

 • 2019-09-19

  SaltX pilotanläggning i Berlin visar på mycket lovande resultat

  –  Tester som inleddes i april 2019 bekräftar en stabil och skalbar process Det svenska energilagringsbolaget SaltX Technology har under 2019 byggt och installerat ett unikt energilager. Pilotanläggningen som är baserad på bolagets patenterade nanocoatade saltmaterial, visar på att materialet har en god funktionalitet och att energilagringskonceptet har en bra skalbarhet. Vidare visar också testerna på en lovande effektivitet. 

 • 2019-08-22

  SaltX skriver ned utgifter för utveckling

  – Fokuserar uteslutande på storskalig energilagring inom EnerStore Energilagringsbolaget SaltX Technology –listat på Nasdaq First North Premier – skriver ned återstående balanserade utgifter för utvecklingsarbete av ej längre aktiva applikationer, det vill säga utveckling av applikationer utanför affärsområdet EnerStore. Nedskrivningen uppgår till totalt 33,2 Mkr. Åtgärden är bokföringsteknisk och har ingen effekt på kassaflödet.

 • 2019-08-16

  Inbjudan till telefonkonferens i samband med Delårsrapport för andra kvartalet 2019

  SaltX Technology Holding inbjuder till telefonkonferens/online-presentation 23:e augusti 2019, kl.10:00 för svensk presentation och kl. 11:00 för engelsk presentation. VD Carl-Johan Linér presenterar rapporten tillsammans med Harald Bauer, CFO. Därefter ges möjlighet att ställa frågor.

 • 2019-07-23

  SaltX tecknar samarbetsavtal med INERCO kring energilagring

  – INERCO utvecklar och bygger storskalig termokemisk lösning baserad på nanocoatat salt Energilagringsbolaget SaltX Technology – listat på Nasdaq First North Premier – ingår ett strategiskt avtal med spanska INERCO Ingeniería, Tecnología y Consultoría, S.A. (INERCO ITC). Partnerna har avtalat om en gemensam utvecklingsplan, där det första steget är att under 2020 bygga en pre-kommersiell anläggning i megawatt-skala för storskalig energilagring i nanocoatat salt.

 • 2019-06-28

  SaltX tecknar utvecklingsavtal med tysk partner

  - Steinmüller ska bygga ett för-kommersiellt termiskt energilager baserat på Nano-coatat salt Energilagringsbolaget SaltX Technology – listat på Nasdaq First North Premier – ingår ett gemensamt utvecklingsavtal med Steinmüller Engineering GmbH (Steinmüller) för att bygga ett termiskt energilager baserat på Nano-coatat salt. Parterna har skrivit en gemensam utvecklingsplan där det första steget är att bygga en för-kommersiell pilot under 2020, där den tyska marknaden prioriteras.

 • 2019-05-21

  SaltX fokuserar ytterligare på storskalig energilagring

  – Sänkta kostnader stärker bolagets finansiella uthållighet Energilagringsbolaget SaltX Technology –listat på Nasdaq First North Premier – genomför en neddragning av kostnaderna för att stärka bolagets finansiella uthållighet och ytterligare fokusera på marknaden för storskalig energilagring.

 • 2019-04-29

  Inbjudan till telefonkonferens/online-presentation med anledning av offentliggörande kvartalsrapport 1, 2019

  SaltX Technology Holding inbjuder till telefonkonferens/online-presentation 3e maj 2019, kl.10:00 CEST. Tf VD Harald Bauer presentera rapporten. Därefter ges möjlighet att ställa frågor.  

 • 2019-04-25

  Stämmokommuniké

  Vid dagens årsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ) beslutades i enlighet med valberedningen och styrelsens förslag.

 • 2019-04-16

  Carl-Johan Linér ny VD för SaltX Technology

  – Gedigen erfarenhet från ABB:s kraftverksamhet Energilagringsbolaget SaltX Technology –listat på Nasdaq First North Premier – rekryterar Carl-Johan Linér som ny VD. I och med den nye VD:n får SaltX en ledare med erfarenhet som vice VD för ABB Sverige och ansvarig för ABB Division Power Products i Ludvika.

 • 2019-04-11

  Stort intresse när SaltX invigde pilotanläggning i Berlin

  Energilagringsbolaget SaltX Technology – listat på Nasdaq First North Premier – har under torsdagen tillsammans med Vattenfall premiärvisat pilotanläggningen för storskalig energilagring i SaltX patenterade nanocoatade salt. Premiären rönte ett stort intresse från både press och energibranschen. Genom pilotanläggningen ska Vattenfall de närmaste månaderna utvärdera en storskalig energilagring i nanocoatat salt.

 • 2019-03-26

  Kallelse till årsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ)

  SaltX Technology Holding AB (publ), org.nr. 556917-6596 (“Bolaget”) håller årsstämma torsdagen den 25 april 2019 klockan 15:00 i Blasieholmen Investment Groups lokaler, Birger Jarlsgatan 2, Stockholm.

 • 2019-03-22

  Göran Bolin blir Head of Innovation

  -Fokuserar på att ytterligare stärka SaltX IP-portfölj  Energilagringsbolaget SaltX Technology:s – listat på Nasdaq First North Premier – Grundare och CTO Göran Bolin antar en ny roll i bolaget som Head of Innovation. Göran har varit verksam i bolaget och dess föregångare i flera decennier.

 • 2019-03-20

  SaltX pilotanläggning i Berlin är igång

  Energilagringsbolaget SaltX Technology – listat på Nasdaq First North Premier – har nu startat driften av den storskaliga piloten hos Vattenfall i Berlin. De första in- och urladdningarna är utförda med tillfredställande resultat. Invigning för partners och andra inbjudna kommer att äga rum den 11:e april 2019.

 • 2019-03-01

  SaltX avtalar om att avsluta licens för gasvärmepumpar i Kina

  SaltX Technology – listat på Nasdaq First North Premier – avtalar om att avsluta ett licens- och samarbetsavtal med Stjernberg Automation AB. SaltX återbetalar därmed 3,2 miljoner kronor i tidigare betald licensersättning. Bakgrunden är att samarbetet inte givit avsett resultat.

 • 2019-02-19

  Inbjudan till telefonkonferens/online-presentation med anledning av offentliggörande av Bokslutskommuniké 2018

  SaltX Technology Holding inbjuder till telefonkonferens/online-presentation 21:a februari 2019, kl.10:00 CEST. Tf VD Harald Bauer presenterar Bokslutskommunikén för 2018. Därefter ges möjlighet att ställa frågor. 

 • 2019-02-14

  Komplettering: SaltX fokusering på storskalig energilagring – EnerStore – leder till nedskrivning av bokförda värden inom övriga applikationsområden

  Kompletteringen avser hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning. Energilagringsbolaget SaltX Technology – listat på Nasdaq First North Premier – har beslutat att genomföra nedskrivningar uppgående till sammantaget 63 mkr av immateriella tillgångar i övriga applikationsområden. Detta som en följd av bolagets fokusering på storskalig energilagring - EnerStore, som beslutades under hösten 2018. I linje med SaltX affärsmodell, kommer bolaget inte i egen regi att driva utveckling och kommersialisering inom övriga applikationsområden, utan detta sker genom partners. Bolaget bedömer då att värdet av applikationsområdena inte har lika stor potential och gör därför en nedskrivning av balanserade utgifter för utveckling samt andra immateriella tillgångar. Återstående bokfört värde av immateriella tillgångar uppgår till 110 mkr, inklusive patent och varumärken, och motiveras främst av potentialen inom EnerStore, men även värden inom övriga applikationer, om än i mindre omfattning än tidigare.

 • 2019-02-14

  Komplettering: Karl Bohman slutar som VD – Harald Bauer tillträder som tf VD

  Kompletteringen avser hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning. Karl Bohman slutar idag som VD för Nasdaq First North-listade SaltX Technology Holding AB (publ.). CFO Harald Bauer tillträder samtidigt som tillförordnad VD. En rekryteringsprocess för ny VD har också inletts.

 • 2019-01-11

  Sista dag för handel i Betald TeckningsUnit (BTU) är den 14 januari

  Stockholm, 11 januari 2019 Sista dag för handel med BTU i SaltX Technology Holding AB (publ) ("SaltX" eller "Bolaget") är den 14 januari i samband med att emissionen registrerats och omvandling till aktier och teckningsoptioner sker genom Euroclears försorg. Omvandlingen väntas vara genomförd 18 januari och samma dag förväntas handeln inledas med teckningsoptioner på NASDAQ First North Premier Stockholm.

 • 2018-12-12

  SaltX Vattenfall-projekt rapporteras i tysk TV och media

  Stockholm, 2018-12-12 Igår bjöd Vattenfall in press och media till sitt kraftvärmeverk - Reuter C - i Berlin. Tyska TV-kanalen - rbb - rapporterade evenemanget (se här (https://mediathek.rbb-online.de/tv/Abendschau/Abendschau-vom-11-12-2018/rbb-Fernsehen/Video?bcastId=3822076&documentId=58524952) - börjar 00.20.55). Marcus Witt, Vattenfalls VP Asset Management Heat höll en presskonferens och presenterade projektet på plats.

 • 2018-12-11

  SaltX offentliggör utfall i företrädesemissionen

  Stockholm, 11 december 2018 Den 7 december 2018 avslutades teckningstiden i SaltX Technology Holding AB (publ) ("SaltX" eller "Bolaget") företrädesemission. Aktieägare med företräde tecknade för 57,1 MSEK, motsvarande 71 procent, 3,8 MSEK tecknades utan företräde, motsvarande 5 procent och 19,7 MSEK, motsvarande 24 procent, tecknades av emissionsgaranter i enlighet med de emissionsgarantiavtal som ingåtts med Bolaget. Marginella justeringar kan tillkomma. Sammantaget tillför företrädesemissionen 80,6 MSEK före emissionsomkostnader.

 • 2018-12-03

  Påminnelse om pågående nyemission i SaltX – Medel tillförs för ökat fokus på storskalig energilagring

  Stockholm, 2018-12-03 Nasdaq First North-listade energilagringsbolaget SaltX (SALT:B) påminner om pågående företrädesemission med syftet att tillföra bolaget högst 80 miljoner kronor. Emissionen är fullt garanterad genom teckningsförbindelser från huvudägarna Industrifonden och Skirner AB och genom emissionsgarantier från ett garantikonsortium.

 • 2018-11-30

  SaltX grundare och CTO utses till Årets Tekniker 2018

  Stockholm, 2018-11-30 Nasdaq First North-listade energilagringsbolaget SaltX (SALT:B) grundare och chief technical officer (CTO) Göran Bolin tilldelades på torsdagskvällen det prestigefyllda priset Årets Tekniker 2018 av Sydsvenska Handelskammaren. Göran Bolin är den sjätte Årets Tekniker som får priset, som syftar till att uppmärksamma de personer som genom sitt arbete bidrar till utveckling och inspirerar sin omgivning.

 • 2018-11-29

  SaltX uppnår första milstolpen i samarbetet med Ahlstrom-Munksjö – 2D fab levererar grafen och bygger ut produktionskapacitet

  Stockholm 2018-11-29 Energilagringsbolaget SaltX Technology (SALT:B) – listat på Nasdaq First North Premier – har klarat av den första milstolpen i det strategiska utvecklingsprojektet tillsammans med Ahlstrom-Munksjö, en global tillverkare av fiberbaserade material. På sex månader har bolagen tillsammans med grafentillverkaren 2D lyckats ta fram en industriell tillverkningsmetod för att bestryka grafen på papper och integrera det med SaltX patenterade nano-coatade salt för sin storskaliga energilagringslösning. Nu inleds körningar i Ahlstrom-Munksjös pilotproduktionslinje.

 • 2018-11-28

  Förändring i innehavet för person i ledande ställning i SaltX

  Stockholm, 28 november 2018 SaltX Technology Holding ABs (publ) Vice VD och tekniska chef Göran Bolin avser att teckna 125 000 units i bolagets pågående nyemission och har samtidigt avyttrat 105 750 aktier samt 105 750 uniträtter i ett led av omdispositionen av sitt innehav. Därmed ökar Göran Bolin sitt innehav av aktier i bolaget med 20 000 nya aktier till totalt 175 000 aktier och investerar nära 200 tusen kronor netto.

 • 2018-11-21

  SaltX offentliggör prospekt inför företrädesemission

  Stockholm, 21 november 2018 SaltX Technology Holding AB (publ) ("SaltX" eller "Bolaget") offentliggör idag prospekt med anledning av den företrädesemission som Bolaget offentliggjorde den 29 oktober 2018.

 • 2018-11-14

  Stämmokommuniké – SaltX Technology Holding AB (publ) beslutar om företrädesemission

  Stockholm, 2018-11-14 Vid dagens extra bolagsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ) beslutades i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en företrädesemission av aktier av serie B och teckningsoptioner av serie TO6 ("Units") samt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emissioner av Units. Vid fulltecknande av företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 80,6 mkr före emissionskostnader.

 • 2018-11-09

  SaltX ingår strategiska samarbeten för att skala upp produktionen av nano-coatat salt

  Stockholm – 9 november, 2018  Energilagringsbolaget SaltX Technology (SALT:B) - listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm – har undertecknat en avsiktsförklaring med finska Nordkalk – en ledande leverantör av kalkbaserade produkter - samt ett strategiskt leveransavtal med tyska WACKER-Kemi - en global leverantör av kiseldioxidbaserade coating-material. Målet är att påbörja storskalig tillverkning av SaltX nano-coatade salt när SaltX nu inleder den kommersiella fasen för EnerStore.  

 • 2018-11-05

  Inbjudan till telefonkonferens/online-presentation med anledning av offentliggörande av Delårsrapport kvartal 3 2018

  SaltX Technology Holding inbjuder till telefonkonferens/online-presentation 7:e november 2018, kl.10:00 CEST. VD Karl Bohman och CFO Harald Bauer presenterar Delårsrapport för kvartal 3 2018. Därefter ges möjlighet att ställa frågor. 

 • 2018-10-29

  SaltX reviderar förslag om nyemission på grund av rådande börsklimat

  Stockholm, 29 oktober 2018 Den 25 oktober 2018 offentliggjorde SaltX Technology ett förslag om en företrädesemission om högst 105,5 mkr. På grund av rådande börsklimat föreslår styrelsen nu ett reviderat förslag av en företrädesemission om högst 80,6 mkr till en teckningskurs om 5,50 kronor per Unit. Företrädesemissionen är fortfarande fullt garanterad genom teckningsförbindelser från huvudägarna Industrifonden och Skirner AB samt genom emissionsgarantier från ett garantikonsortium. Det reviderade förslaget föreslås framläggas för beslut på extra bolagsstämma den 14 november 2018.

 • 2018-10-25

  Påminnelse om teckningsoptioner som förfaller onsdag 31 oktober

  SaltX har idag offentliggjort avsikten att genomföra en emission och därigenom tillföra bolaget ytterligare kapital. I samband med detta ber vi att få påminna innehavare av teckningsoptioner att de måste utnyttjas, eller säljas i marknaden, senast onsdag 31 oktober 2018.Därefter förfaller de utan värde.